ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin | tel. +48 509 815 773 | biuro@milkarchitekci.pl

Prace okołoprojektowe

Prace okołoprojektowe obejmują wszelkie czynności związane z przygotowaniem materiałów i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń w trakcie prac projektowych. Nasi projektanci świadcząc usługi kompleksowe i mogą przejąć obowiązki inwestora i dopełnić wszelkich czynności na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Dodatkowo nasze biuro może dostarczyć wymagane do projektu opracowania geodezyjne i geologiczne oraz w razie potrzeby uzgodnić projekt z odpowiednimi rzeczoznawcami. Na etapie budowy nasze biuro może świadczyć profesjonalny nadzór autorski.

Pakiet POZWOLENIA

Pakiet obejmuje wykonanie w imieniu inwestora czynności formalnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę:
a) Uzgodnienie projektów instalacji z właściwymi gestorami sieci;
b) Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi;
c) Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym z właściwym zarządcą drogi;
d) Uzgodnienie przebiegu instalacji na Naradzie Koordynacyjnej w powiatowym wydziale geodezji (ZUDP);
e) Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
f) Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
g) Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Pakiet WARUNKI

Pakiet obejmuje wykonanie w imieniu inwestora czynności formalnoprawncyh poprzedzających prace projektowe:
a) Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa do warunków zabudowy;
b) Warunki techniczne przyłączenia do sieci (WTP): elektroenergetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnych;
c) Decyzja o warunkach zabudowy (DWZ).

Pakiet GEODETA+GEOLOG

Zakres pakietu GEODETA+GEOLOG obejmuje:
a) Mapa geodezyjna do celów projektowych (wtórnik) wykonana przez uprawnionego geodetę;
b) Opinia geotechniczna do celów projektowych (badania gruntu) wykonana przez uprawnionego geologa.

Pakiet NADZÓR AUTORSKI

Zakres pakietu NADZÓR AUTORSKI obejmuje:
a) 4 wizyty na budowie w celu stwierdzenia zgodności realizacji z projektem;
b) Zatwierdzanie 4 nieistotnych odstąpień od projektu;
c) Uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych;
d) Porady i konsultacje na budowie.

Jedna wizyta na budowie obejmuje pobyt projektanta trwający do 4 godzin lub wprowadzenie jednej zmiany nieistotnej. Zmiany nieistotne (tzn. stanowiące nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę) nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę, w przeciwnym razie należy uzyskać zmianę decyzji administracyjnej, co wiąże się z przygotowaniem aneksu do projektu lub projektu zamiennego. Kwalifikację zmian dokonuje projektant.

adaptacje.szczecin.pl | milkarchitekci.pl | Facebook: Studio Adaptacji MiLK ARCHITEKCI Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk