ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin | tel. +48 509 815 773 | biuro@milkarchitekci.pl

Adaptacja projektu domu

Zakres adaptacji projektu domu obejmuje:
a) Sprawdzenie projektu katalogowego i objęcie funkcji projektanta: architektury, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych;
b) Projekt zagospodarowania terenu: usytuowanie na działce budynku, furtki i bramy z dojściem i dojazdem oraz pojemników na odpady;
c) Projekty infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnych;
d) Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ);
e) Stosowne oświadczenia i uprawnienia projektantów.

Adaptacja projektu w powyższym zakresie jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumenty dostarczane przez inwestora

Inwestor dostarcza następujące dokumenty:
a) Decyzja o warunkach zabudowy (DWZ) lub wypis i wyrys z planu miejscowego (MPZP);
b) Warunki techniczne przyłączenia do sieci (WTP);
c) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;
d) Mapa geodezyjna do celów projektowych (wtórnik);
e) Opinia geotechniczna do celów projektowych (badania gruntu).

Powyższe dokumenty możemy uzyskać w imieniu inwestora w ramach prac przedprojektowych.

Zmiany w projekcie katalogowym

Zmiany w projekcie mają różne stopnie skomplikowania, są zróżnicowane w zależności od ilości oraz rodzaju ingerencji w poszczególne części projektu. Ze względu na stopień skomplikowania wycena każdej zmiany ustalana jest indywidualnie. Zmiany nie wpływające na charakterystyczne parametry budynku, takie jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji, są nieistotnym odstępstwem od pozwolenia na budowę i można je wprowadzić na etapie budowy, np. w ramach nadzoru autorskiego.

adaptacje.szczecin.pl | milkarchitekci.pl | Facebook: Studio Adaptacji MiLK ARCHITEKCI Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk