ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin | tel. +48 509 815 773 | biuro@milkarchitekci.pl

Indywidualny projekt domu

Zakres indywidualnego projktu domu obejmuje:
a) Projekt koncepcyjny: bryła budynku, układ funkcjonalny i podstawowe umeblowanie;
b) Model budynku z możliwością wirtualnego spaceru oraz wizualizacje 3D;
c) Konsultacje projektowe i doradztwo do uzyskania pełnej akceptacji inwestora;
d) Projekt architektoniczno-budowlany z koordynacją międzybranżową;
e) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji;
f) Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych: gazowej, wodno-kanalizacyjnych oraz c.o. i c.w.u.;
g) Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych: oświetlenia oraz gniazd wtykowych;
h) Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu;
i) Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (BIOZ);
j) Stosowne oświadczenia i uprawnienia projektantów.

Projekt w powyższym zakresie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i po uzupełnieniu o projekt zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej może stanowić podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumenty dostarczane przez inwestora

Inwestor dostarcza następujące dokumenty:
a) Decyzja o warunkach zabudowy (DWZ) lub wypis i wyrys z planu miejscowego (MPZP);
b) Warunki techniczne przyłączenia do sieci (WTP);
c) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;
d) Mapa geodezyjna do celów projektowych (wtórnik);
e) Opinia geotechniczna do celów projektowych (badania gruntu).

Powyższe dokumenty możemy uzyskać w imieniu inwestora w ramach prac przedprojektowych.

adaptacje.szczecin.pl | milkarchitekci.pl | Facebook: Studio Adaptacji MiLK ARCHITEKCI Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk